Legalizirajte svoje građevine

Legalizirajte svoje građevine
22
pro. 2011

Grad Kutina uputio je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju nezakonito izgrađene ili rekonstruirane zgrade.

Na temelju članka 28. stavak 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine  RH broj 90/2011) u daljnjem tekstu Zakon, Grad Kutina uputi je Javni poziv.

Rok za podnošenje zahtjeva je najkasnije do 31. prosinca 2012. godine.

Stupanjem na snagu ovog Zakona, određeni su uvjeti i postupak legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada.

Nezakonito izgrađenom zgradom smatra se nova zgrada ili rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađen bez odgovarajućeg akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu, evidentirana na digitalnoj ortofoto karti (DOF5) u mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske od 21. lipnja 2011. godine, ako su do toga dana izvedeni:

– svi građevinski i drugi radovi te ako se koristi ili se može koristiti ili
– svi grubi konstruktivni građevinski radovi (temelji, zidovi, odnosno stupovi s gredama i stropovi) sa ili bez krovišta i ako su u pogledu namjene, veličine i smještaja na čestici izgrađeni u skladu s Prostorno planskom dokumentacijom Grada Kutina koja je važila na dan stupanja na snagu ovog Zakona.

Ozakonjenje se odnosi i na nezakonito izgrađenu zgradu koja je u pogledu namjene, veličine i smještaja na čestici nije izgrađena u skladu sa Planom pod uvjetom i u postupku propisanom ovim Zakonom.

Nezakonito izgrađena zgrada ozakonjuje se donošenjem rješenja o izvedenom stanju.

Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju podnosi se nadležnom upravnom tijelu Grada Kutina: Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja.

Zahtjev se može predati neposredno u pisarnici na adresi Kutina, Trg kralja Tomislava 12 ili preporučeno poštom.

Obrazac zahtjeva može se preuzeti u pisarnici na navedenoj adresi ili na web stranici www.kutina.hr.

Zahtjevu se prilaže:

1) geodetski elaborat za evidentiranje podataka o zgradama ovjeren od nadležnog katastarskog ureda, izrađen od ovlaštenog geodeta,
2) tri primjerka arhitektonske snimke, koju je izradio ovlašteni arhitekt,
3) dokaze o ispunjenom bitnom zahtjevu mehaničke otpornosti i stabilnosti izrađenima po ovlaštenom inženjeru građevinarstva,
4) uvjerenje policijske uprave o mjestu prijavljenog prebivališta do 21. lipnja 2011. godine za nezakonito izgrađene zgrade iz članka 5. stavak 1. podstavak 1. i članka 17. stavak 4. Zakona ,
5) dokaze u svrhu obračuna naknade za zadržavanje nezakonite izgrađene zgrade u prostoru (izvod iz zemljišne knjige ili drugi odgovarajući dokaz da ima pravo graditi – sudsko rješenje, ugovor, suglasnost suvlasnika, dokaze o vremenu građenja).

Iznimno, kada se u postupku izdanja rješenja o izvedenom stanju utvrđuje oblik i veličina građevne čestice spajanjem cijelih katastarskih čestica na kojima se nalazi nezakonito izgrađena zgrada, ako su te čestice prema zemljišnoj knjizi vlasništvo iste osobe, zahtjevu se prilaže posebna geodetska podloga.

Dodatna pojašnjenja i informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje u vrijeme primanja stranaka, svaki radni dan od 7,00 do 15,00 sati u prostorijama Upravnog odjela za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje u Kutini, Trg kralja Tomislava 12, prvi kat, soba 11, telefon 044/ 692-035, 692-038, mail: gelesic@kutina.hr., web stranica www.kutina.

Potrebni obrazac možete skinuti i ovdje.
facebook
Kliknite "Like" ako želite pratiti Kutina.in na Facebook-u