Novi (namješten) natječaj za posao u Gradu!!!

Novi (namješten) natječaj za posao u Gradu!!!
30
ožu. 2012

Grad Kutina ponovno je raspisao natječaj za posao i opet s već unaprijed odabranim kandidatom/kinjom!?!!!!

Pisali smo o prošla dva natječaja, vi ste ih komentirali, a kako je završilo zapošljavanje znamo djelomično. U Upravni odjel za razvoj, gospodarstvo i upravljanje imovinom Grada Kutine znamo tko je primljen, dok za posao u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti i opće poslove Grada Kutine na radno mjesto Referent za opće poslove nema službenih informacija. Neslužbeno smo saznali da se također radi o rodbinskom zapošljavanju (člana HSLS-a).

Novi natječaj, novo namještanje, novo zakidanje građana Kutine i ukidanje jednakih prava svim građanima ili nešto drugo prosudite sami.

Pročelnik Upravnog odjela za financije temeljem članka 19. st. 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11), raspisuje

NATJEČAJ

za prijam u službu  u Grad Kutinu, Upravni odjel za financije, radno mjesto:

1.      Viši stručni suradnik za naplatu javnih prihoda – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca.

Opći uvjeti za prijam u službu:
      – punoljetnost
      – hrvatsko državljanstvo
      – zdravstvena sposobnost

Posebni uvjeti za prijam u službu:     
– magistar struke ili stručni specijalist ekonomije, najmanje 1 godina radnog iskustva na
odgovarajućim poslovima u struci, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu.

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, ali su ga dužni  položiti u roku godine dana od dana prijma u službu. Natjecati se mogu kandidati oba spola sukladno članku 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova.

U službu ne može biti primljena osoba kod koje postoje zapreke prijma u službu propisane člancima 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Uz prijavu na Natječaj potrebno je priložiti:
–          životopis
–          preslik osobne iskaznice
–          dokaz o stručnoj spremi (ovjereni preslik)
–          dokaz o položenom državnom stručnom ispitu
–          preslike stranica radne knjižice
–          izvornik uvjerenja da kandidat  nije pod istragom i da se ne vodi kazneni postupak, (ne stariji od 6 mjeseci)
–          potpisanu izjavu  kandidata o nepostojanju zapreka  iz čl. 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati).
–          odgovarajući dokaz o znanju rada na računalu

Postupak prijma u službu obuhvaća obveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata. Na web stranici Grada Kutine, www.kutina.hr , dostupan je opis  poslova radnog mjesta, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje. Prethodnoj provjeri znanja mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uvjete iz NATJEČAJA.

Na web stranici www.kutina.hr i oglasnoj ploči Gradske uprave objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.
Ako kandidat ne pristupi provjeri smatra se da je povukao prijavu na NATJEČAJ. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti kod prijma u službu  prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na NATJEČAJ pozvati se na to pravo i ima prednost pod jednakim uvjetima.

Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz da je nezaposlen/a. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Prijave na NATJEČAJ s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se na adresu: Grad Kutina, Povjerenstvo za provedbu Natječaja za prijam  u službu, Trg kralja Tomislava 12., 44320 Kutina, u roku 10 dana od dana objave Natječaja u „Narodnim novinama“. Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti s naznakom „Ne otvaraj – za natječaj  za Upravni odjel za financije“.

Potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti, izabrani kandidat dostavlja nakon primitka Rješenja o prijmu, a prije donošenja Rješenja o rasporedu.

O rezultatima NATJEČAJA kandidati  će biti obaviješteni u zakonskom roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave.
facebook
Kliknite "Like" ako želite pratiti Kutina.in na Facebook-u