25. sjednica Gradskog vijeća

25. sjednica Gradskog vijeća
16
tra. 2012

Kako su poslovale gradske tvrtke u 2011. godini, kakva je bila kakvoća zraka u Kutini, te stanje sigurnosti na području Grada saznat ćemo u četvrtak na novoj sjednici Gradskog vijeća. 

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Kutine sazvao je 25. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kutine za dan 19. travnja 2012. godine (četvrtak) u 15,00 sati u prostorijama Gradskog vijeća, Trg kralja Tomislava 12. Za sjednicu je predložen Dnevni red:

1. Aktualni sat
2. Izvješće o stanju nezaposlenosti i zapošljavanju na području Grada Kutine u 2011.g
3. Razmatranje Izvješća za 2011. godinu o
     a) stanju sigurnosti na području Grada Kutine
     b) stanju sigurnosti prometa na području Grada Kutine
4. Tehničko izvješće za 2011. godinu tvrtki:
    a) Moslavina d.o.o. Kutina
    b) Moslavina plin d.o.o. Kutina i
    c) Komunalni servisi Kutina d.o.o. Kutina
5. Izvješće o kakvoći zraka na području Grada Kutine za 2011. godinu
6. Prijedlog Odluke o izradi:
    a) III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kutine
    b) V. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Kutine
7. Izvješće o:
    a) provedenom postupku javne nabave za opskrbu električnom energijom u 2012.g
    b) o planiranim zahvatima na distributivnoj mreži za opskrbu el. energijom u 2012.g
8. Razmatranje Izvješća Povjerenstva i prijedloga odluke o odabiru najpovoljnije ponude za povjeravanje komunalnih poslova temeljem ugovora:
    a) održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima- zimska služba
    b) izrade i obilježavanje horizontalne prometne signalizacije na nerazvrstanim cestama 11a području Grada Kutine
9. Prijedlog Odluke o učlanjivanju u lokalnu akcijsku grupu (LAG) Moslavina
10. Prijedlog Odluke o načinu izbora i uvjetima za kandidate koji se predlažu za članove upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Kutina ima dionice ili udjele u vlasništvu
11. Prijedlog za prijenos u vlasništvo Grada Kutine zgrade Doma umirovljenika u Kutini
12. Prijedlog za ukidanje statusa javnog dobra
13.Davanje suglasnosti za preuzimanje poslovnog udjela u društvu stečajnog dužnika Pevec Zagreb d.o.o. u stečaju
14. Prijedlog Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Kutine

 
facebook
Kliknite "Like" ako želite pratiti Kutina.in na Facebook-u