Naše ceste Sisčanima, dimnjaci Moslavčanima, a ugostiteljima +1h

Kako je počelo i izgledalo na Aktualnom satu, moglo se pomisliti da će još jedna sjednica Gradskog vijeća biti puna visokih tonova i suprotnih stavova, a
kada ono jedna od najkraćih i najjednoglasnijih sjednica Gradskog vijeća.

foto:kutina.hr

Vijećnici su nakon kratkog uvoda i par pitanja, jednoglasno odlučili da Kutina postane dio LAG-a Moslavina. Osnivanjem LAG-a trebala bi se olakšati realizaciju projekata ruralnog područja nakon ulaska u EU.
 
MOSLAVAČI DIMNJAČARI IPAK ČISTE

Nakon što je oporba (SDP-HNS-DC-HSP dr. Ante Starčević), potpomognuta vijećnicima vladajuće koalicije (HSU, HSLS), negodovala zbog prvotnog izbora za davanje koncesije, smatrajuću da je loša odluka izabrati skuplju cijenu za građane, na ponovljenom natječaju promijenjena je odluka i dimnjačarske usluge na području Grada Kutine i dalje će obavljati dimnjačari iz Moslavine. Ovaj put je izabrana nekoliko puta jeftinija cijena za građane.

Ivan Nekvapil (HNS) ponovio je da je jedan od razloga odustajanja od prvotnog prijedloga i ponavljana koncesije bio rok od 10 godina, a ponovno je stavljen isti. Zdravko Has (SDP) izrazio je nezadovoljstvo što su u natječaju kutinski poduzetnici stavljeni u nepovoljniji položaj od vanjskih, a pogotovo prema onima koji nikad nisu radili sa Gradom. Pročelnik Krmelić smatra da je rok od 10 godina primjeren, ali i da je odluka o roku koncesije donesena ranije, pa se morala poštovati u natječaju. Istaknuo je da će Grad voditi računa o izvođenju poslova i da će svim zakonski mogućim mehanizmima zaštiti interes Grada i građana. Antuna Velcla (HSLS) zanimalo da li će ugovor o koncesiji sadržavati stavke, odnosno kriterije ispod koje razine ne smije ići usluga, kako bi se u tom slučaju prekinula koncesija. Pročelnik Kremlić odgovorio je potvrdno i napomenuo je da će u konačnoj odluci biti sadržani svi uvjeti kojih se koncesionar mora pridržavati. Uz jedan suzdržan glas prihvaćena je koncesija o davanju dimnjačarskih usluga na području Grada Kutine.

NOVO RADNO VRIJEME ZA UGOSTITELJE (!?) i VIŠE BUKE (!?)

Odluka o produljenju radnog vremena ugostiteljskim objektima izazvala je najdužu raspravu na 18. sjednici Gradskog vijeća. Gradonačelnik Kutine rekao ja da predložene odluka nije ni na nebu ni na zemlji, ali da je s obzirom na dosta problema sa postojećom odlukom i nakon konzultacija s cehom ugostitelja dogovoreno da se radno vrijeme kafića produži za 1h, pa od sada mogu raditi do 2h.

Branka Kabelka (HDZ) predložila je da stručne službe dodatno razmotre odluku, da se još jednom preispita mogućnost da ugostitelji u zgradama rade do 2h, jer stvaraju veliku buku. Postavila je pitanje da li građani moraju podnositi tu torturu? Njezin prijedlog je da objekti koji nisu u zgradama i blizini stambenih objekata rade (koji su to?), pa i do 4h ujutro, da mladi imaju gdje biti, ali da se za one koji su unutar zgrada preispita mogućnost rada do 2h. Ivan Nekvapil (HNS) smatra da nije problem do koliko rade kafići, već koliko bučno rade. Nikola Domitrović (SDP) smatra da će produljenje radnog vremena do 2h omogućiti mladima u Kutini dulji izlazak u samom Gradu, što će djelomično smanjiti odlaske u druge gradove (npr. Garešnica, Sisak) i pridonijeti većoj sigurnosti mladih, jer će se izbjeći vožnje u kasnim noćim i ranim jutarnjim satima. Povećanje potrošnje u kutinskim ugostiteljskim objektima povećat će i iznose od poreza na potrošnju i povećati prihode u Proračunu. Mišljenja je da nije stvar u buci unutar kafića, jer se ona ne prenosi van, već je problem u zadržavanju ispred kafića i buci koja se stvara nakon zatvaranja objekata. Damir Petravić (nezavisni vijećnik) ističe da nije problem u radnom vremenu kafića, već u načinu izlazaka mladih ljudi. Ugostitelji nisu krivi zbog buke koja nastaje u Gradu kada se pjesma ori oko pola tri ujutro u parkovima i po ulicama. Postavlja pitanje na koji način vlasnici objekata mogu kontrolirati ljude koji remete javni red i mir po Gradu? Postavio je pitanje što su nadležni učinili po drugim problemima?

Nakon kraće rasprave vijećnika Gradonačelnik je ponovio da je donošenju odluke prethodio sveobuhvatni razgovor s ugostiteljima.

Dragica Vasić (SDP) podržala je produljenje kafića, jer smatra da će se produljenjem radnog vremena smanjiti “problemi” vani, jer će se ljudi manje zadržavati na ulicama. Zlatko Babić (HDZ) mišljenja je da će problem nastati u ljetno vrijeme kada prorade terase, koje su u blizini stambenih zgrada. Smatra da je loše stanje izolacije objekata jedan od problema i možda bi trebalo ograničiti radno vrijeme terasa. Ističe da je ovo veliki problem za ljude koji žive u zgradama i ima osjećaj da se ovakvom odlukom podilazi ugostiteljima i mladima. Lijepo je dozvoliti dulje radno vrijeme, ali je potrebno odrediti i kriterije i mjere za pojedine probleme. Đuro Petrinec (DC) smatra da bi policija trebala malo više kontrolirati stanje u Gradu, a podržava produljenje radnog vremena. Zakonom je dozvoljeno točiti alkohol punoljetnim osobama, ali postoji problem konzumiranja alkohola na otvorenom, što većinom prakticiraju maloljetne osobe. Biserki Stojić (HSLS) zabrinjavajuće je što mladi sve kasnije izlaze van, tek oko 11h. Dodatan je problem što se mladi skupljaju oko vrtića i raznih klupica. Treba pronaći način sukladno zakonskim regulativama da se odredi kakav je rad dozvoljena na terasama i slično. Postavlja se pitanje kako regulirati buku koja nastaje? Problem sa kontrolom policije svakako postoji, jer je mišljenja da premalo rade svoj posao kada su u pitanje takve stvari. Ima slučaja kada uopće nisu voljni izaći na teren kada građani rade probleme. Također se slaže da vlasnici kafića teško mogu kontrolirati buku koja nastaje kasnije u Gradu.

Gradonačelnik dijeli mišljenje vijećnika koji smatraju da ugostitelj nije kriv kada vesela ekipa ostaje ispred kafića, ali smatra da policije nema dovoljno kako bi mogli obavljati sve poslove. Problem s bukom je veliki i stvaran i malo malo se događaju problemi oko toga. Podsjetio je na primjer novog kafića u staroj zgradi Croatia osiguranja, gdje je također bilo velikih problema sa stanarima susjedne zgrade.

Damir Markuš (HSP) smatra da policije ima jako puno na prometnicama, ali im je cilj samo naplaćivanje kazni kako bi punili proračuna, a što se događa oko njih uopće nije briga. Trebali bi malo više vremena posvetiti stvarnim problemima građana. Zlatko Babić (HDZ) predložio je da se odluka odgodi i da se vidi što je moguće napraviti. Nikola Domitrović (SDP) predložio je da se odluka prihvati, a eventualni problemi se mogu rješavati naknadnim dopunama odluke. Antun Velc (HSLS) podržava odluku o produljenju radnog vremena i smatra da se drugi problemi mogu i trebaju riješiti zakonski propisanim procedurama. Potrebno je da pravna država funkcionira i da svatko radi svoj posao.

Nakon rasprave, Gradonačelnik je
zaključio da će se ponoviti sastanak s ugostiteljima, raditi će se mjesečna analiza, pa se onda kasnije može promijeniti i nadopuniti odluka. Uz jedan suzdržan glas odluka je prihvaćena.

TKO MOŽE U NADZORNI ODBOR

Sukladno Zakonu o sprječavanju sukoba interesa bilo je potrebno uskladiti Odluku o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove nadzornih i upravnih odbora trgovačkih društava u kojima Grad ima dionice ili udjele. Propisani su kriteriji po kojima se netko može javiti na natječaj, kao i iznosi naknada za rad u tijelima. Potrebno je spomenuti da je Grad Kutina predložio da u odborima mogu biti ljudi koji imaju završen preddiplomski studij i više, najmanje 5 godina radnog iskustva u struci, najmanje 3 godine rada na poslovima upravljanja i ne smije biti u sukobu interesa. U razgovoru sa općinama s kojima ima zajedničke udjele došlo je do smanjenja kriterija, pa je novi prijedlog da u odborima mogu biti ljudi koji imaju srednju stručnu spremu.

Nezavisni vijećnik Damir Petravić protivi se smanjenju kriterija, jer smatra da se kod nas u društvu uopće ne poštuje i ne vrednuje znanje. Smatra da ipak mora postojati nekakvo znanje  kod onih osoba koji nadziru i upravljaju rad pojedinog društva.

Gradonačelnik je istaknuo da Kutina ne može samostalno donijeti odluke i da mora postojati kompromis sa drugim općinama.

Naknada za rad u odborima Moslavina plina i Moslavine d.o.o. za predsjednika iznosi 1500,00 kuna mjesečno, dok će članovi odbora dobivati 1000,00 kuna mjesečno. Predsjednik NO Komunalnih servisa Kutina dobivati će 1300,00 kuna mjesečno, a članovi odbora 800,00 kuna. Iznosi su različiti jer se radi o društvima sa različitim strukturama upravljanja, različitim prihodima i rashodima. Većinom glasova za i jednim glasom protiv prihvaćena je odluka.

SISČANIMA NERAZVRSTANE CESTE

Odluke o odabiru najpovoljnijih ponuda za održavanje nerazvrstanih cesta i izradi i obilježavanju horizontalne signalizacije prihvaćene su jednoglasno.

Nakon što je raskinut ugovor sa Smuđ-investom, povjerenstvo je obavilo javni natječaj na koji se javilo pet firmi, od kojih su četiri zadovoljile uvjete, a nNajjeftiniju ponudu (TVIM d.o.o. Sisak) odabralo je povjerenstvo. Isto se napravilo i sa signalizacijom, gdje je najjeftinija ponuda tvrtke Signalgrad. Ostale točke bile su ili tehničko usklađivanje sa zakonom i formalnosti koje se moraju donijeti, pa nije bilo veće rasprave.

NOVIH 200.000 KUNA ZA ŠKOLU U SLATINI

Jedino se prilikom određivanja kriterija, mjerila i načina financiranja osnovnog školstva ponovno “potegnulo” pitanje škole u Kutinskoj Slatini, s obzirom da je Gradonačelnik na početku sjednice odbio posebnu točku dnevnog reda.

Nezavisnog vijećnika Damira Petravića zanimalo je na što će se potrošiti dodatni iznos od 200 000 kuna za školu u Slatini, jer je bilo rečeno da je škola gotova i da se samo čeka uporabna dozvola.

Pročelnik Tomičić i Gradonačelnik objasnili su da su prilikom pregleda škole uočeni nedostatci koji se moraju ukloniti, kako bi škola dobila uporabnu dozvolu. Kako Grad sufinancira izgradnju škole, sukladno ugovorima mora sufinancirati i uklanjanje nedostataka u onom iznosu koji je predviđen (25%). Investitor je Ministarstvo i oni su odabrali nadzor, izvođače i sve ostalo što je potrebno, a Grad Kutina samo participira sa ranije spomenutim postotkom. Na kraju je Gradonačelnik pozvao i vijećnike i roditelje na razgovor, kako bi se točno upoznali sa svim problemima škole u Kutinskoj Slatini.

ŠTO NAM JE DONIJELO VIJEĆE?

Nakon 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Kutine najzadovoljniji mogu biti ugostitelji koji su dobili mogućnost dužeg rada i veće zarade. Građanima ionako ta odluka ništa ne znači, kada su već mjesecima gotov svi kafići radili do 2h, a neki i duže. Jedino je to sada formalno i znamo da će sada svi moći raditi do 2h. Da li će to poboljšati kvalitetu noćnog života za mlade ostaje nam da vidimo, iako sumnjamo, jer se ništa nije posebno promijenilo.

U kuće će nam i dalje dolaziti poznati dimnjačari iz Kutine i okolice, a ne neki tamo „stranci“ ili tko već, i ono što je najvažnije imati ćemo tu uslugu po 4 ili 5 puta jeftinijoj cijene nego što su ponudili ti stranjski dimnjačari.

Kutinske nerazvrstane ceste u slijedećem će razdoblju održavati Sisčani! Uh jao si ga nama! Ako ceste budu održavane kao što je rađen nogostup u glavnoj nam ulici (crvene ploče), koji se svake godine mora popravljati, onda nam se crno piše kada ćemo morati koristiti nerazvrstane ceste.

Mi, porezni obveznici, dodatno ćemo platiti nečije zezanje u izgradnji škole u Kutinskoj Slatini, a roditeljima i učenicima ostaj nada da će uskoro proraditi ta škola. Nadamo se da nam je ovo zadnje uzimanje iz džepa.

Što će biti sa POS-ovim stanovima ostaje nam da vidimo kada bude najavljeni rebalans proračuna, isto kao što nam ostaje da vidimo da li će policija i dalje samo naplaćivati kazne ili će malo paziti i na javni red i mir.

vezane vijesti: Aktualni sat 18. sjednice, LAG Moslavina

foto:www.kutina.hr

 
facebook
Kliknite "Like" ako želite pratiti Kutina.in na Facebook-u