Želite posao u Gradu (opet)?

Želite posao u Gradu (opet)?
27
pro. 2012

Grad Kutina, točnije Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove ponovno je raspisao natječaj za rado mjesto Referent za opće poslove! Traži se jedan (1) izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca!!!

Isti takav natječaj već je jednom raspisan početkom ove godine (10. veljače 2012. godine), ali je i poništen i to bez posebnog obrazloženja. Sada je ponovno raspisan isti natječaj, a neki kažu i s istim razlogom. Ukoliko smatrate da imate dobru rodbinsku i/ili neku drugu podobnost, pogledajte natječaj, prikupite papire i prijavite se.

PONOVNO ISTI NATJEČAJ!?!

Pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti i opće poslove temeljem članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11) raspisuje NATJEČAJ za prijam u službu  u Grad Kutina, Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove,  na radno mjesto:

Referent za opće poslove – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca.

Opći uvjeti za prijam u službu:
– punoljetnost
– hrvatsko državljanstvo
– zdravstvena sposobnost.

Posebni uvjeti za prijam u službu:
Srednja stručna sprema upravne ili ekonomske struke, najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci, položen državni stručni ispit, položen posebni ispit za obavljanje poslova pismohrane sukladno posebnom propisu, znanje rada na računalu.

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit i poseban ispit za obavljanje poslova pismohrane, ali su ga dužni  položiti u roku godine dana od dana prijma u službu. Natjecati se mogu kandidati oba spola sukladno članku 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova.

U službu ne može biti primljena osoba kod koje postoje zapreke prijma u službu propisane člancima 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Uz prijavu na Natječaj potrebno je priložiti:
– životopis
– preslika osobne iskaznice
– dokaz o stručnoj spremi
– dokaz o znanju rada na računalu
– dokaz o položenom državnom stručnom ispitu i posebnom ispitu za obavljanje poslova pismohrane
– preslike stranica radne knjižice
– izvornik uvjerenja da kandidat  nije pod istragom i da se ne vodi kazneni postupak, (ne stariji od 6 mjeseci)
– potpisanu izjavu  kandidata o nepostojanju zapreka  iz čl. 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati).
– potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti, koju izabrani kandidat dostavlja nakon primitka Rješenja o izboru

Postupak prijma u službu obuhvaća obveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata.

Na web stranici Grada Kutine, www.kutina.hr , dostupan je opis  poslova radnog mjesta, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje. Prethodnoj provjeri znanja mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uvjete iz natječaja.

Na web stranici www.kutina.hr i oglasnoj ploči Gradske uprave objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere. Ako kandidat ne pristupi provjeri smatra se da je povukao prijavu na natječaj Kandidat koji ima  pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz da je nezaposlen.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se na adresu: Grad Kutina, Povjerenstvo za provedbu Natječaja za prijam  u službu, Trg kralja Tomislava 12., 44320 Kutina, u roku 10 dana od dana objave Natječaja u „Narodnim novinama“.

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti s naznakom „Ne otvaraj –  natječaj  za Referenta za opće poslove“. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja i koji budu pozvani na provjeru znanja i sposobnosti dužni su prije početka provjere predočiti izvornik  dokumenta o završenoj srednjoj školi ekonomske ili upravne struke. O rezultatima natječaja kandidati  će biti obaviješteni u zakonskom roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

Detaljnije o uputama pogledajte ovdje.

Vezane vijesti:

Želite posao u Gradu?

Novi (namješten) natječaj za posao u Gradu!!!

Posao u Gradu: Gdje je nestao drugi ili druga?

Odabrana kandidatkinja za posao u Gradu!

Novi (namješten) natječaj za ravnatelja u Lovraku!?

Opet namješten natječaj za ravnatelja škole u Kutini!?!

Novi poništeni natječaj u Gradu Kutina!!! 
facebook
Kliknite "Like" ako želite pratiti Kutina.in na Facebook-u