Promijenjena struktura cijene vodnih usluga

Moslavina d.o.o. uskladila cijene vodnih usluga.

Temeljem Zakona o vodama i Uredbe Vlade RH o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga tvrtka Moslavina d.o.o. za pružanje vodnih usluga (javna vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda) uskladila je cijene za usluge koje pokriva.

Navedenim zakonskim odredbama promijenjena je struktura cijene kojom se propisuju uvođenje fiksnog djela, odnosno mjesečnog paušala kojeg potrošači plaćaju neovisno da li vodu troše ili ne, i varijabilnog djela za usluge javne vodoopskrbe i odvodnje.

Fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga – usluga javne vodoopskrbe iznosi 20,00 kn mjesečno, uključujući PDV, 24,60 kn mjesečno. Sukladno navedenom domaćinstva koja prosječno potroše 15 m³ mjesečno, račun za navedenu uslugu biti će isti kao i do sada. Ako troši manje, račun će biti veći, a ako troši više, račun će biti manji, drugim riječima prosječna obitelj će plaćati isto ili čak manje nego do sada.

Prema prosječnoj potrošnji od 15 m³ mjesečno cijena vode ostaje na dosadašnjoj razini bez obzira na usklađivanje s novom zakonskom regulativom.

Trenutno cijena vode od 1.4.2011. iznosi 5,00 kn po kubiku (bez PDV-a), dok je do stupanja na snagu nove Odluke o cijeni vodnih usluga iznosila 6,23 kn (bez PDV-a), što znači da se cijena vode smanjila za 1,23 kune.

Navedenom Uredbom Vlada je htjela ravnomjernije rasporediti trošak pri uvođenju paušala. Do sada su potrošači plaćali samo cijenu po kubiku potrošene vode, a troškovi održavanja pokrivali su se iz cijene kubika. Troškovi u vodovodima postoje neovisno da li potrošnje ima ili nema. Stoga tvrtke koje pružaju usluge vodoopskrbe su u obvezi držati vodomjere i mjerne uređaje u stanju pripravnosti, odnosno voda mora stalno biti dostupna potrošačima.

Također uz cijenu vode, na računu se uz iskazivanje PDV-a nalaze i ostale naknade koje su vezane na Zakon o vodama i Zakon o financiranju vodnog gospodarstva i to:

– Naknada za zaštitu vode                             0,90 kn
– Naknada za korištenje vode                            0,80 kn
– Naknada za razvoj                                   1,41 kn

U skladu sa zakonom uvedena je i formirana socijalna cijena vode. Obračunavat će se socijalno ugroženim kućanstvima i iznositi 60 posto od redovne cijene za domaćinstva, znači 3,00 kune po kubiku.

O ostalim informacijama o formiranju cijene vodnih usluga građani Grada Kutine biti će dodatno i detaljnije upoznati putem letka koji će dobiti svako kućanstvo na području Grada Kutine.
facebook
Kliknite "Like" ako želite pratiti Kutina.in na Facebook-u