Želiš posao u Gradu?

Ako ste bez posla, a želja Vam je raditi u Gradu i dobiti posao ne neodređeno, onad je pravo vrijeme za Vas.

Prijavite se na natječaj za višeg stručnog suradnika za poljoprivredu.

Na temelju članka 11.,17., 19. i 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08) i čl. 11. st. 2. Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave (Službene novine Grada Kutine br. 01/11), pročelnik Upravnog odjela za razvoj, gospodarstvo i upravljanje imovinom Grada, raspisuje

NATJEČAJ

za prijam u službu službenika u Upravni odjel za razvoj, gospodarstvo i upravljanje imovinom Grada, radno mjesto:

– viši stručni suradnik za poljoprivredu – 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme.

Opći uvjeti za prijam u službu:

1. punoljetnost
2. hrvatsko državljanstvo
3. zdravstvena sposobnost.

Posebni uvjeti za prijam u službu: VSS – magistar struke ili stručni specijalist agronomske struke, najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu.

Uz ispunjavanje općih i posebnih uvjeta potrebno je:
– znanje jednoga stranog jezika
– položen vozački ispit.

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, ali su ga dužni položiti u roku godine dana od dana prijma u službu. Natjecati se mogu kandidati oba spola sukladno članku 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova. U službu ne može biti primljena osoba kod koje postoje zapreke prijma u službu propisane člancima 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
– životopis
– preslik osobne iskaznice
– dokaz o stručnoj spremi (diplomu u izvorniku ili ovjerenom presliku)
– dokaz o položenome državnome stručnom ispitu
– preslike stranica radne knjižice
– izvornik uvjerenja da kandidat nije pod istragom i da se ne vodi kazneni postupak, (ne stariji od 6 mjeseci)
– potpisanu izjavu kandidata o nepostojanju zapreka iz čl. 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati).
– dokaz o znanju rada na računalu
– dokaz o položenome vozačkom ispitu
– dokaz o znanju stranog jezika
– potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti, koju izabrani kandidat dostavlja nakon primitka rješenja o izboru.

Postupak prijma u službu obuhvaća obveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata.

Na web-stranici Grada Kutine, www.kutina.hr, dostupan je opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje.

Prethodnoj provjeri znanja mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uvjete iz natječaja.

Na web-stranici www.kutina.hr i oglasnoj ploči Gradske uprave objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Ako kandidat ne pristupi provjeri smatra se da je povukao prijavu na natječaj. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz da je nezaposlen/a.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta za višega stručnog suradnika za poljoprivredu, dostavljaju se na adresu: Grad Kutina, Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu višega stručnog suradnika za poljoprivredu, Trg kralja Tomislava 12, 44 320 Kutina, u roku od 10 dana od objave natječaja u Narodnim novinama (objavljeno u Narodnim novinama br. 74/11, od 1. srpnja 2011. godine).

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj kuverti s naznakom: »Ne otvaraj – za natječaj za višega stručnog suradnika za poljoprivredu«. Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozivani na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravodobne prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj. Potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti, izabrani kandidat dostavlja nakon primitka rješenja o izboru, a prije donošenja rješenja o rasporedu. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

UPUTE ZA PRIJAVU NA NATJEČAJ

 

 

 
facebook
Kliknite "Like" ako želite pratiti Kutina.in na Facebook-u