Želite posao u Gradu?

Želite posao u Gradu?
20
velj. 2012

Tražite posao i još mislite da je radno mjesto u Gradu idealno za Vas!? Proučite uvjete natječaja, jer upravo je u Gradu otvoren natječaj za “zbrinjavanje” ljudi.

Pogledajte da li odgovarate uvjetima, imate li dobru rodbinsku i stranačku podobnost, pa ako mislite za ste dovoljno podobni za rad u Gradu prijavite se.

NATJEČAJ 

Temeljem članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11) raspisuje se NATJEČAJ za prijam u službu:

– I. Pročelnik Upravnog odjela za razvoj, gospodarstvo i upravljanje imovinom Grada Kutine na radno mjesto: Savjetnik za pravne poslove – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca

– II. Pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti i opće poslove Grada Kutine na radno mjesto: Referent za opće poslove – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca.

KRITERIJI!????

Opći uvjeti za prijam u službu: – punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost.

 Posebni uvjeti za prijam u službu:
– Za radno mjesto pod točkom I: VSS magistar prava, najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci, položen pravosudni ispit, znanje engleskog jezika i rada na računalu.
– Za radno mjesto pod točkom II: Srednja stručna sprema upravne ili ekonomske struke, najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci, položen državni stručni ispit, položen posebni ispit za obavljanje poslova pismohrane sukladno posebnom propisu, znanje rada na računalu.

Natjecati se mogu kandidati oba spola sukladno članku 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova. U službu ne može biti primljena osoba kod koje postoje zapreke prijma u službu propisane člancima 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

DOKUMENTACIJA

Prijavi na Natječaj potrebno je priložiti:
– životopis
– preslik osobne iskaznice
– dokaz o stručnoj spremi (ovjereni preslik diplome za radno mjesto pod toč. I. odnosno svjedodžbe o završnom ispitu za radno mjesto pod toč. II. )
– dokaz o položenom pravosudnom ispitu (za radno mjesto pod toč. I.)
– dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (za radno mjesta pod toč. II)
– dokaz o položenom posebnom ispitu za obavljanje poslova pismohrane (za radno mjesto pod toč. II.)
– odgovarajuće dokaze o znanju engleskog jezika i znanju rada na računalu
– preslike stranica radne knjižice
– izvornik uvjerenja da kandidat nije pod istragom i da se ne vodi kazneni postupak, (ne stariji od 6 mjeseci)
– potpisanu izjavu kandidata o nepostojanju zapreka iz čl. 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati).

Postupak prijma u službu obuhvaća obveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata.

PROVJERA ZNANJA

Na web stranici Grada Kutine, www.kutina.hr, dostupan je opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje. Prethodnoj provjeri znanja mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uvjete iz NATJEČAJA.

Na Natječaj se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, kao i poseban ispit za obavljanje poslova pismohrane, ali su ga dužni položiti u roku godine dana od prijma u službu.  Na web stranici www.kutina.hr i oglasnoj ploči Gradske uprave objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere. Ako kandidat ne pristupi provjeri smatra se da je povukao prijavu na NATJEČAJ.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na NATJEČAJ pozvati se na to pravo i ima prednost pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz da je nezeposlen/a.

Prijave na NATJEČAJ s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se na adresu: Grad Kutina, Povjerenstvo za provedbu Natječaja za prijam u službu, Trg kralja Tomislava 12., 44320 Kutina, u roku 10 dana od dana objave Natječaja u „Narodnim novinama“.

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti posebno  s naznakom „Ne otvaraj – za natječaj za prijam u službu “ ( i navesti radno mjesto za koje se podnosi prijava).

Nepravodobne i nepotpune prijave na NATJEČAJ neće se razmatrati niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozivani na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravodobne prijave na NATJEČAJ ne smatraju se kandidatima prijavljenim na NATJEČAJ.

O rezultatima NATJEČAJA kandidati  će biti obaviješteni u zakonskom roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave.
facebook
Kliknite "Like" ako želite pratiti Kutina.in na Facebook-u